belthijs.nl

Disclaimer

Hoewel Belthijs.nl de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan op enig moment worden aangepast en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Belthijs.nl is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Belthijs.nl. Belthijs.nl is niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of hyperlinks die door derden op deze website is of zijn geplaatst. Daarnaast is Belthijs.nl niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar deze website vanaf externe websites.

Belthijs.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt Belthijs.nl geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Schuiven naar boven